Σε αυτό το Ανοιχτό Κάλεσμα σεβόμαστε
και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Με την υποβολή των καλλιτεχνικών προτάσεων σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα ΧΧΧΧΧΧ [link ανακοίνωσης], πρόκειται να συλλέξουμε μέσα από τη φόρμα υποβολής προτάσεων ή μέσω email, κάποια προσωπικά σας δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά.

Θέλόυμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς.

Το Θέατρο Αργώ δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, ενοικιάσει ή διανείμει με οποιοδήποτε τρόπο σε καμία περίπτωση προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους και δε θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέρα από αυτόν της υποβολής της πρότασής σας.

Το Θέατρο Αργώ δεσμεύεται να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων σας και να αναπτύσσει τεχνολογία που να σας παρέχει ασφαλή σύνδεση όπου αυτό απαιτείται. Δεσμεύεται επίσης να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Να επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Τα στοιχεία που συλλέγουμε για εσάς χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των αιτήσεών σας και για τη εξασφάλιση μιας πιο προσωπικής επαφής.

Το Θέατρο Αργώ χρησιμοποιεί τα πλέον πρόσφατα εργαλεία κρυπτογράφησης και προστασίας πληροφοριών για όλες τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα (κρυπτογράφηση 128-bit, ασφαλείς σελίδες, σύστημα προστασίας δικτύου (firewall), ψηφιακές υπογραφές κ.ά.).

Τα δεδομένα που θα συλλέξουμε μέσα από τη φόρμα ή το email, θα διατηρηθούν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και στο πλαίσιο της ενδεχόμενης συνεργασίας μας μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα καθώς και το δικαίωμα στην φορητότητα αυτών αλλά και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους (άρθρα 15, 16, 17, 18, 20 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ-«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»)

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email privacy@argotheater.gr.